Oferta

 DROGI I MOSTY

PROJEKTUJEMY, także w systemie projektuj i buduj:

 • drogi
 • ulice i skrzyżowania: zwykłe, skanalizowane, ronda i skrzyżowania z wyspą centralną, ronda turbinowe itp.
 • przebudowy, rozbudowy oraz remonty dróg i ulic

WYKONUJEMY kompleksowe dokumentacje projektowe obejmujące wszystkie etapy przygotowania inwestycji:

 • dokumentacje przedkoncepcyjne (wyznaczanie korytarzy, studia poszukiwawcze)
 • studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
 • koncepcje programowe
 • koncepcje rozwiązania szczegółowych zagadnień i problemów drogownictwa
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • przygotowanie dokumentacji przetargowych
 • nadzory autorskie na budowach
 • pomiary geodezyjne

PRZYGOTOWUJEMY materiały i uczestniczymy w procedurach administracyjnych:

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • pozwolenia na budowę
 • pozwolenia wodnoprawnego
 • zgody na wycinkę drzew i krzewów

UZUPEŁNIAMY dokumentację o projekty branżowe budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu w pełnym zakresie:

 • kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 • sieci wodociągowych i gazowych
 • ciepłownictwa, energetyki z oświetleniem oraz teletechniki

INŻYNIERIA RUCHU

PROJEKTUJEMY:

 • docelową organizację ruchu dla dróg publicznych: dróg krajowych wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dla dróg niepublicznych (tereny prywatne)
 • tymczasową organizację ruchu na czas robót drogowych
 • budowę, przebudowę skrzyżowań z sygnalizacją świetlną pracujących jako odosobnione (w tym akomodacyjne) albo skoordynowane liniowo lub obszarowo

WYKONUJEMY studia, koncepcje, pomiary, analizy:

 • studia organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach opracowań typu: Studium korytarzowe (SK) oraz Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ)
 • wariantowe koncepcje poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno na skrzyżowaniach w obszarach miejskich, jak i poza obszarami zabudowanymi
 • koncepcje usprawnienia ruchu drogowego, poprawa warunków ruchu na drogach, ulicach i skrzyżowaniach za pomocą urządzeń wspomagających inżynierię ruchu
 • koncepcje tworzenia stref ruchu uspokojonego dla miast, miejscowości, osiedli w odniesieniu do obszarów, jak również do wybranych ciągów drogowych
 • nadzory autorskie
 • pomiary natężenia ruchu kołowego i pieszego
 • pomiary parkowania
 • pomiary ruchu tranzytowego
 • pomiary prędkości
 • analizy przepustowości
 • analizy oceny warunków ruchu
 • prognozy ruchu
 • przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego

Prace z zakresu inżynierii ruchu dotyczą wszystkich kategorii dróg i ulic w kraju i za granicą. Współpracujemy z zarządcami dróg (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, miejskie) oraz z inwestorami prywatnymi.